Úvodní strana > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace pro osoby se zdravotním postižením o změně některých zákonů

Informace pro osoby se zdravotním postižením o změně některých zákonů od 1. 1. 2012

Dne 14. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (dále jen Zákon). Dnem vyhlášení, tj. dnem 14. 11. 2011 nabývá účinnosti § 38 odst. 6 a 7, ostatní odstavce přechodných ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012.

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona, dochází od 1. 1. 2012 mimo jiné ke zrušení zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška). Na základě těchto předpisů Vám byly přiznány mimořádné výhody a vydán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P.

Sdělujeme Vám tímto, že průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (tj. I. stupeň - průkaz TP, II. stupeň – průkaz ZTP a III. stupeň – průkaz ZTP/P) zůstávají v platnosti i po 1. 1. 2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31. 12. 2015 (tj. bez ohledu na skutečnost, že máte vyznačenu delší či neomezenou dobu platnosti na zadní straně průkazu).

Ačkoli je institut „mimořádných výhod“ rušen, benefity, které Vám z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P vyplývaly, zůstávají v platnosti i nadále. Jedná se o nárok na vyhrazené sezení v prostředcích městské hromadné dopravy, slevy v dopravě apod.). 

Od 1. 1. 2012 dle zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2011 Sb. vydá krajská pobočka Úřadu práce osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). 

Pro Vaši informaci Vám sdělujeme, že průkaz TP bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Průkaz ZTP bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Pokud máte přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), budete mít při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na mobilitu. Máte-li zájem o tuto dávku, musíte po 1. 1. 2012 podat žádost na krajské pobočce Úřadu práce dle Vašeho bydliště, a to na předepsaném formuláři. Výše příspěvku bude činit 400,- Kč za kalendářní měsíc. Nárok na tuto měsíčně se opakující dávku Vám trvá do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31. 12. 2015. Pro další poskytování této dávky, po uplynutí uvedené doby, musí dojít k novému posouzení zdravotního stavu, pokud nebude již posouzen pro účely příspěvku na péči.

V případě, že jste podal/a na Magistrátu města Liberec žádost o přiznání některé z dávek sociální péče, nebo o mimořádné výhody a o žádosti nebylo dosud rozhodnuto, dokončí toto zahájené řízení krajská pobočka Úřadu práce ČR podle původních předpisů platných do 31. 12. 2011.

V případě, že Vám vznikla povinnost vrátit poměrnou část přiznané dávky např. příspěvku na opatření zvláštních pomůcek; příspěvku na úpravu bytu; příspěvku na zakoupení, celkovou opravu, a zvláštní úpravu motorového vozidla; příspěvku na provoz motorového vozidla apod., zůstávají tyto závazky v platnosti i nadále, a od 1. 1. 2012 je převezme Úřad práce České republiky.

Dále Vám sdělujeme, že pokud Vám v minulosti k Vašemu průkazu mimořádných výhod bylo Magistrátem města Liberec vydáno dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) i zvláštní označení do vozidla pro parkování O1  AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu) máte lhůtu nejpozději do 31. 12. 2012 u Magistrátu města Liberec vyměnit toto stávající označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7  CC šestimístné číslo).

Pokud máte zájem o tuto výměnu, vezměte s sebou fotografii o rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné podobě, stávající průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stávající zvláštní označení do vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné číslo).

Vytvořeno 2.12.2011 10:35:46 | přečteno 3155x | irena.libalova
load