Úvodní strana > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice

hodkovice znak

Starostka města Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce:Vedoucí úřadu – tajemník/tajemnice Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou


Předpokládaný termín nástupu: 1. srpna 2021, případně dle dohody

Druh vykonávané práce: tajemník pověřeného obecního úřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a současně vedoucí úřadu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: Hodkovice nad Mohelkou a správní obvod pověřeného obecního úřadu

Předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

 • státní občan České republiky, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • věk od 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, bezúhonnost

 • za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem státní správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena

 • nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu správních činností
  v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce; délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce

Další požadavky:

 • znalost právního řádu ČR, zejména předpisů souvisejících s obecním zřízením
 • alespoň základní znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • znalost práce s výpočetní technikou
 • řidičský průkaz skupiny B
 • manažerské schopnosti a zodpovědnost
 • dobré komunikační schopnosti
 • ochota se dále vzdělávat
 • praxe ve veřejné správě a případná zkouška zvláštní odborné způsobilosti z obecné části, vzdělávání úředníků územně samosprávných celků vítány

Platové zařazení:  11. platová třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb., v platném znění

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní telefon, případně e-mail

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, případné další kvalifikační a odborné předpoklady
 • motivační dopis k vedení úřadu
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že zájemce o lustrační osvědčení požádal a doloží jej ihned po jeho obdržení) – nevztahuje se na uchazeče narozené
  po 1.12.1971
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů podle §5 zákona 312/2002 Sb. v platném znění
 • prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů pro potřeby výběrového řízení

 
Lhůta pro podávání přihlášek: do 31. května 2021 do 16,00 hod.

Místo a způsob podání přihlášky: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou (adresa uvedena níže) nebo poštou; obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Neotvírat - Výběrové řízení – tajemník městského úřadu“

Adresa pro podávání přihlášek:

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Kontaktní osoba pro podrobnější informace:

Ing. Markéta Khauerová, starostka města (tel. 485 145 353, mobil 724 180 084)
nebo Bc. Ivana Brychcíová, tajemnice MěÚ (tel. 485 145 353, mobil 603 180 979)

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost odmítnutí všech přihlášených zájemců.


V Hodkovicích nad Mohelkou dne 29. dubna 2021


Ing. Markéta Khauerová
starostka města


Vytvořeno 29.4.2021 14:18:39 | přečteno 1300x | irena.libalova
load