Úvodní strana > Město > Čestné občanství města a Cena města Hodkovice nad Mohelkou

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Pravidla udělování čestného občanství města a Ceny města Hodkovice nad Mohelkou

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo svým usnesením číslo 77/16 ze dne 2. listopadu 2016 v souladu § 84, odst. 2, písm. i) a s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tato pravidla pro udělování čestného občanství a Ceny města Hodkovice nad Mohelkou.

Článek I.

Udělování čestného občanství

1) Čestné občanství města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen „čestné občanství“) se uděluje jako nejvyšší osobní ocenění města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen město).

2) Čestné občanství uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo na návrh rady města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na udělení čestného občanství se podává písemně. Součástí návrhu na udělení čestného občanství je řádné zdůvodnění návrhu na udělení této pocty.

3) Čestné občanství může být udělováno fyzické osobě za života, nebo in memoriam. Čestné občanství může být uděleno obyvatelům města, dále občanům České republiky i cizím státním příslušníkům.

4) Čestné občanství je udělováno zejména:

a. za dlouholeté aktivity mající vztah k městu a to např. v oblasti umělecké, společenské, kulturní, ekonomické, ekologické, technické, vědecké nebo sportovní,

b. osobám, které se zvláště významným způsobem zasloužili o město,

c. zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k obci,

d. zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města,

e. zvláštní projev úcty, za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů, jejich majetku, historických nebo kulturních hodnot města.

5) Čestné občanství bude uděleno se souhlasem osoby, popř. nejbližších pozůstalých, které má být čestné občanství uděleno.

Článek II.

Odejmutí čestného občanství

1) Čestné občanství lze odejmou za života nebo posmrtně. Čestné občanství může odejmout zastupitelstvo města tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo, tomu kdo znevážil udělenou cenu nebo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin.

2) Čestné občanství může odejmout pouze zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo na návrh rady města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na odejmutí čestného občanství se podává písemně, jeho součástí je podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odejmutí čestného občanství mohly vést. Před odejmutím čestného občanství musí být dána čestnému občanovi příležitost, se ke skutečnosti vyjádřit.

Článek III.

Udělování Ceny města

1) Cena města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen „Cena města“) se uděluje, jako osobní ocenění města jejím žijícím občanům, kteří zde trvale žijí, zejména za ojedinělý přínos pro město.

2) Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo na návrh rady města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na udělení Ceny města se podává písemně. Součástí návrhu na udělení ceny města je řádné zdůvodnění návrhu na udělení této ceny.

3) Cena města je udělována zejména:

a. za aktivity mající vztah k městu, a to např. v oblasti umělecké, společenské, kulturní, sportovní, technické, podnikatelské nebo spolkové činnosti,

b. za činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenalo záchranu života občanů, jejich majetku, historických nebo kulturních hodnot města,

c. Cena města může být udělena jedné osobě i vícekrát, maximálně však 1x ročně,

d. Cena města bude udělena se souhlasem osoby, které má být Cena města udělena,

e. osobě, které byla udělena Cena města, může být uděleno i čestné občanství.

Článek IV.

Společná ustanovení

1) Čestné občanství a Cena města jsou poctami, ze kterých nevyplývají zvláštní práva ani povinnosti.

2) Čestné občanství a Cena města mohou být udělovány každoročně.

3) Předání čestného občanství nebo Ceny města probíhá při slavnostní příležitosti nebo při zasedání zastupitelstva města.

4) Čestné občanství nebo Cenu města předává starosta města, v jeho nepřítomnosti jím pověřený zastupitel města.

5) Při udělení čestného občanství nebo Ceny města, se danému občanovi vydá listina o udělení opatřená symbolem (znakem) města. Kopie této listiny se ukládá do archivu města Hodkovice nad Mohelkou.

6) Evidence čestného občanství a evidence udělených Cen města se vede v „Knize Čestného občanství města Hodkovice nad Mohelkou a Ceny města Hodkovice nad Mohelkou“, kde jsou uvedeny tyto údaje:

- jméno a příjmení, datum narození

- údaje jo rozhodnutí o udělení čestného občanství nebo Ceny města (datum, orgán, číslo usnesení)

- důvody udělení čestného občanství nebo Ceny města

- změny (např. odnětí čestného občanství, významné údaje ze života a činnosti oceněného občana,…)


Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 3. listopadu 2016


Markéta Khauerová - starostka města

Vytvořeno 5.11.2016 15:41:38 | přečteno 1701x | irena.libalova
load