Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

150 let hodkovické lékárny

Lékárna

Stručná historie lékárenství

Před článkem o hodkovické lékárně ještě trocha historie lékárenství, co předcházelo vzniku dnešních lékáren. Tento článek vydala lékárna Milosrdných bratří v Brně.

Lékárenství prošlo dlouhým vývojem, než získalo dnešní podobu. Už v pradávných dobách před mnoha tisíci let se objevovali jedinci, kteří uměli připravit léčivé přípravky a uměli je také použít k léčení nemocí i ošetření nejrůznějších poranění a úrazů. Tito lidé postupně své znalosti a schopnosti rozvíjeli, věnovali se novým zkušenostem a jejich zájem se soustředil výhradně tímto směrem. Později se vyčlenila skupina jedinců, kteří dokázali připravit léčivý přípravek a použít ho k uzdravení čí ošetření nemocného nebo poraněného. Byli to první léčitelé a jejich schopnosti a dovednosti byly pro celou společnost nenahraditelné, požívali proto velké vážnosti a také důvěry. Ve starověku se tito léčitelé věnovali hlavně poznávání léčivých účinků rostlin a přírodních látek. Zato středověk přinesl rychlý rozvoj farmacie a také chemie, která ve farmacii zaujímá velmi důležité místo.
Síť lékáren se začínala rozrůstat. Vznikaly lékárny "klášterní", které byly uzavřené a sloužily jako ústavní lékárny jen malému okruhu pacientů. "Veřejné" lékárny byly otevřené každému, patřily městu a vedl je tzv. "provizor". V 17. století vzniklo další množství jak veřejných, městských lékáren, tak i klášterních. Kladně jsou hodnoceny lékárny, které vznikaly v hospitálech zdravotnických zařízení řádu Milosrdných bratří, které doplňovaly nemocnice.
Lékárny už dostávají svůj dnešní ráz a lékárníci začali být velmi váženými a také uznávanými odborníky.
Nástup nových věd - biochemie, farmakologie, toxikologie přichází s přelomem středověku do nové doby a má přímo revoluční charakter. Začíná podrobný výzkum fyziologických účinků léčiv v organismu, výzkum chemického složení léčiv a vhodnou úpravou i zvyšování léčivého účinku látek a zároveň snížení případných nežádoucích účinků.Vznikají nové a nové léčivé látky a chemicky se upravují k dosažení stále větší účinnosti. Později se tyto látky i syntetizují. Jedním z prvních synteticky vyrobených léků byl Aspirin. Dodnes je to nejznámější lék se širokým účinkem, který má stále své příznivce.
V současné době farmacie doznala spoustu změn. Sortiment léků se v posledních letech až neuvěřitelně rozrostl, sortiment potravinových doplňků a zdravotnických potřeb se stále zvyšuje, objevují se nové lékové formy. Výzkum nových léčiv pokračuje, provádí se studie prokázaných účinků léčiv, porovnávací studie a výsledky vědeckého bádání nám jistě v budoucnu mohou přinést nové léky i proti chorobám, které v současnosti ještě léčit neumíme.
Dnes v lékárnách pracují kvalifikovaní farmaceuti, absolventi nejméně pětiletého magisterského studia, kteří získávají titul Mgr. a po případné rigorózní zkoušce titul doktora farmacie PharmDr. Dalším vzděláváním, které je zakončeno atestační zkouškou mohou získat specializace. Farmaceutičtí asistenti jsou druhou samostatnou profesí v lékárnách. Nyní získávají kvalifikaci v pomaturitním studiu na vyšších odborných školách, dříve na středních zdravotnických školách. Dalším studiem získávali specializaci, zakončenou také atestační zkouškou. Sanitárky se starají o čistotu, úklid a hygienu na všech pracovištích v lékárně, pomáhají při příjmu a ukládání léků a dalších činnostech Farmaceuti a farmaceutičtí asistenti se neustále vzdělávají formou celoživotního vzdělávání, tím, že se zúčastňují odborných přednášek, školení, případně i několikadenních seminářů a konferencí, kde získávají nejnovější informace ze svého oboru.

150 let hodkovické lékárny

Návštěvníci hodkovické lékárny i kolemjdoucí si jistě povšimli vývěsního štítu, na kterém je napsáno Lékárna „ U Anděla strážce“ založeno 1863 - letos tedy uplynulo 150 let od založení. Nedávno byla shodou okolností nalezena kronika hodkovické lékárny, kterou napsal PhMr. Karel Havlík, dlouholetý lékárník. Díky pochopení pana PharmDr. Šámala a paní Linkové byla tato kronika zapůjčena k publikování a její obsah a fota budou prezentovány v dalších číslech Kulturního kalendáře. Článek o hodkovické lékárně je také vzpomínkou na nedožitých 90 let PhMr. Karla Havlíka.
PhMr. K. Havlík byl znám široké hodkovické veřejnosti jako organizátor kulturních, společenských a jiných akcí. Organizoval různé zájezdy, ať už za poznáním, hudbou nebo do divadel. Byl i dobrým muzikantem, hrál na varhany, dirigoval i komponoval. Oblíbené byly také jeho přednášky o historii, z cest nebo o zdravotnické tématice. Byl nadšeným patriotem města Hodkovic. Studoval jeho historii a napsal mnoho článků do novin i rozhlasu. Jako člen Aktivu památkové péče měl velkou zásluhu na tom, že mnoho hodkovických památek zůstalo zachováno. Také díky jeho kronice lékárny si připomeneme část historie Hodkovic nad Mohelkou.

Před vznikem hodkovické lékárny jsou v Pamětní knize města Hodkovice zmiňováni dva lékaři, kteří měli své vlastní domácí lékárny. Byli to med. dr.  Ferdinand Ullrich z Kokonína, městský lékař s ročním platem 100 zl. konv. měny a mag. chir. Josef Konrad.V Pamětní knize je i zápis z r. 1891, který říká, že na chřipku mimo jiné zemřel v nejlepším mužném věku zdejší zasloužilý lékárník pan Josef Nowak, měšťan a čestný hejtman střeleckého sboru v Hodkovicích. Tato zničující nemoc ho vytrhla ze života během čtyř dnů.

Nyní již ze zápisu v kronice od p. PhMr. K. Havlíka.

Lékárnu v Hodkovicích n. M. založil roku 1863 Jan Novák a po něm byli držiteli lékárny jeho dědicové. Posledním majitelem lékárny byl PhMr. Hans Nowak až do května 1945, kdy byl s rodinou odsunut do Německa. Po něm nastoupil v lékárně jako její národní / později odpovědný /správce PhMr. Prokop Václavík, který přišel do pohraničí z Turnova. Po něm nastoupil 1. 1. 1951 jako odpovědný správce PhMr. Karel Havlík. Lékárna byla nejprve v národní správě, od 1. 1. 1949 náležela Okresní národní pojišťovně v Liberci, dále byla součástí n. p. Medika, později Liberecká Medika a od 1. 7. 1960 je součástí lékárenské služby Okresního ústavu národního zdraví v Liberci. Lékárna byla umístěna původně v domě č. p. 52 na náměstí, roku 1930 byla přestěhována do domu č. p. 213, kde je dosud. Vzhledově byla upravena tak, jak to odpovídalo tehdejšímu názoru na lékárny, totiž jako prodejna léků. Byla opatřena portálem a vývěsním štítem, skleněnými dveřmi a jakýmisi postranními výlohami. Vchodem se vstupovalo do oficíny, kde uprostřed stál výdejní pult s tárou. Okolo oficíny byly regály s různými stojatkami. Na prostředním regálu stála dřevěná socha anděla, symbol lékárny, která měla název Lékárna U Anděla strážce. V přilehlých skladech byly staré regály, pocházející z doby založení lékárny. V zadní místnosti s oknem do dvora byla umístěna laboratoř, která však nebyla nikdy využívána.

V pokračování kroniky se dále uvádí.

Původní stav lékárny existoval až do roku 1967, kdy se od listopadu začalo s renovací. Ta trvala až do května 1968 a od 8. června byla zrenovovaná lékárna znovu otevřena. Během přestavby byla nouzová lékárna v domě č. p. 205. Návrh na úpravu vypracovalo Lékárenské vývojové středisko v Praze a podílel se i PhMr. Havlík. Úprava stála i s nábytkem 200000 Kčs. Z bývalého inspekčního pokoje byl upraven čekací prostor pro pacienty, vchod je veden přímo z náměstí. Z čekacího prostoru bylo proraženo okno do expediční místnosti (dříve oficíny), kde jsou regály pro uložení léků, dále je tu pracovní a expediční tára a kancelářský kout. Ve vedlejší místnosti jsou regály na léčiva, dále analytický a umývací kout. Zásoby hromadně vyráběných léčiv jsou uloženy v další místnosti. Bývalá laboratoř byla upravena na sklad zdravotnického materiálu. Touto úpravou byl odstraněn vzhled lékárny jako obchodu s léky a lékárna se stala i po stránce vnějšího vzhledu zdravotnickým zařízením.
Lékárna má dva pracovníky, vedoucího lékárníka PhMr. Karla Havlíka a sanitářku Blaženu Jégrovou. Zásobuje léky a zdravotnickým materiálem občany Hodkovic a okolí. Vydává léky na recepty obvodního, závodního, ženského a zubního lékaře v Hodkovicích a lékaře zdravotního střediska na Frýdštejně. Veterinárními léčivy zásobuje lékárna JZD Pokrok v Bílé a JZD Družba v Jenišovicích. Výdej léků na recepty a prodej volných léků za hotové je ustálen na přibližně stejné výši. Problémy s přechodným nedostatkem některých léčiv je řešen spoluprací s jinými lékárnami a informováním lékařů o stavu zásob.
Pan Havlík se dále v kronice zmiňuje o přátelských vztazích s manžely – farmaceuty Majewskými z Bydhoště v Polsku. Při své návštěvě Československa zavítali mimo jiné i do lékárny v Hodkovicích. O svých zkušenostech z této návštěvy napsala Dr. Janina Majewska článek v časopisu Farmacja polska.
Pan Havlík byl také propagátor léčivých bylin. Ve dnech 25. až 28. září 1982 se lékárna zúčastnila výstavy květin, ovoce a zeleniny v Hodkovicích vlastní expozicí léčivých rostlin. O výstavku byl veliký zájem. Při expozici byl umístěn panel s textem „Léčivé rostliny našeho kraje“. Pro tuto výstavku byly vybrány některé léčivé rostliny, které je možno najít v okolí Hodkovic. Podobně se prezentovala lékárna na další výstavě květin, ovoce a zeleniny 15. a 16. září 1984. Také o expozici s názvem „Zelená lékárna“ byl veliký zájem. Výstava přispěla k poznání léčivých bylin z okolí Hodkovic, protože byliny byly doplněny popisem a způsobem jejich použití.
Pan Havlík v závěru kroniky píše o tom, o co usiloval – pracovníci lékárny v Hodkovicích se snaží o to, aby do lékárny přicházeli nemocní s důvěrou v kvalitní zdravotnické služby.

Tolik tedy k výročí hodkovické lékárny. Pokud chcete znát více z historie lékárenství, udělejte si výlet na zámek Kuks. Je zde České farmaceutické muzeum, ve kterém se dozvíte mnohé zajímavosti.

V článku je i několik slov používaných v lékárenství:
oficína – část lékárny na přípravu léků, mastí apod., tára – pracovní lékárenský stůl
PhMr. – dříve používaný titul – dnes je používán titul Mgr.

Na fotografiích je lékárna ve 30. letech min. století, p. Havlík při práci a foto z výstavy léčivých bylin v září 1984.

Rád bych poděkoval panu PharmDr. Šámalovi, paní Linkové a panu V. Zajíčkovi za pomoc při psaní tohoto článku.


František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic


Hodkovická lékárna

Lékárna

Lékárna

 
PhMr. Karel Havlík

PhMr. Karel Havlík

 
Zelená lékárna

Zelená lékárna

 
 
Vytvořeno 2.12.2013 13:34:18 | přečteno 4272x | irena.libalova
load