Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oprava kříže na věži kostela sv. Prokopa

Kříž na věži kostela sv. Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou se začal naklánět někdy v devadesátých letech 20. století. V roce 2013, kdy kolem věže vedla Cesta za poznáním (pořádaná tehdy Sdružením rodáků a přátel Hodkovic), byl kříž vychýlen již o osm stupňů. 


Protože kostel není majetkem města Hodkovice nad Mohelkou, ale církve, opravě předcházela několikanásobná administrativa. Trvalo to téměř třicet let.

Nejprve se podívejme do historie této naší nejstarší stavby. Není známo, kdy byl postaven původní dřevěný kostel, ale první písemný doklad o hodkovické farnosti pochází z roku 1352. Svatý Prokop byl svatořečen v roce 1204 a zanedlouho poté mu začaly být zasvěcovány kostely v českých zemích. Proto můžeme předpokládat, že zdejší kostel stál dokonce již ve 13. století. Podle kroniky shořel při požáru Hodkovic v noci 22. května 1692. Vrchnost pak nařídila postavit na stejném místě nový kamenný kostel. K tomu došlo až o čtvrt století později. Základní kámen byl položen za velké slávy dne 22. listopadu 1717 na západním rohu věže.

Po ukončení tříleté stavby se v hodkovické kronice můžeme dočíst: „Věž však zůstala nedostavěna. Následkem stísněných poměrů byla stavba věže omezena jen na to nejnutnější, totiž na výšku, ve které mohly být zavěšeny zvony. Vrchol věže, krása a vznešenost kostela byly ponechány stranou.“ Kostelní věž tehdy zůstala bez hodin, bez parádní střechy, lucerny a kříže. Zakončena byla jen jednoduchou jehlanovou střechou. Tato podoba věže je dodnes zachycena na obrazu požáru Hodkovic v roce 1806.

Obr. 1: Obraz požáru z roku 1806 zachycuje věž kostela s jednoduchou střechou (foto: Alena Řičánková)

Patron hodkovického kostela, kníže Kamil Rohan, nechal v roce 1845 opravit kostelní střechu, a hodkovický magistrát při té příležitosti vyjednal možnost dostavby věže. Protože podmínkou bylo, aby si dostavbu věže zaplatili obyvatelé Hodkovic, byla vyhlášena sbírka. Pomohly i okolní obce z hodkovické farnosti a vybralo se více než 900 zlatých. Nejprve byla věž vyzděna o 4 stopy (asi 120 cm) výše, aby bylo možno umístit ciferníky hodin a potom vrchol věže dostal dnešní podobu. Věžní kříž byl slavnostně vysvěcen a do makovice byla vložena pamětní zpráva. Za dalších 13 roků byl zakoupen a do věže umístěn hodinový stroj, takže hodiny konečně začaly odměřovat čas.

V roce 1932 byl kostel rekonstruován a při té příležitosti dostal barevná okna. Dalších oprav se dočkal až v roce 1975. V devadesátých letech byla opravena střecha, obnovena fasáda a po dlouhé době byly opět osazeny hodiny. Tou dobou se kříž již začínal naklánět, ale protože kostelní báň nebyla opravována, nedošlo ani na něj.

Do státního seznamu kulturních památek byl kostel i s přilehlým areálem zařazen v roce 1966 a je evidován pod číslem 34205/5-4284 (rejstřík Ústředního seznamu kulturních památek České republiky). Stalo se tak z podnětu hodkovického Aktivu památkové péče a ochrany přírody při školské a kulturní komisi MNV Hodkovice nad Mohelkou, který vytvořil první seznam místních pamětihodností pro zařazení mezi státem chráněné památky.

Obr. 2: Porovnání stavu křížku na fotografiích z různých období (foto: Jaroslav Čermák)

Další zprávy pocházejí ze zasedání Rady města Hodkovice nad Mohelkou (dostupné na webu města).

Dne 2. června 2010 bylo projednáno na 12. schůzi Rady města Hodkovice n. M.:

Rada města vzala na vědomí informaci místostarosty (Pozn.: Petr Hanus) o stavu kříže na báni kostela sv. Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou; jedná se o to, že byl zjištěn havarijní stav kříže – zkorodovaná kovová konstrukce (těleso kříže), upevnění kříže v nosném trámu je nestabilní a z důvodu možného pádu kříže hrozí úrazy; zatéká také do střechy kostela.

Rada města pověřuje vedoucího HSO p. Kadlece k jednání s Ing. Semerákem, technickým správcem církevních nemovitostí a doporučila, aby Ing. Semerákovi byla předána cenová nabídka p. V. Rydvala, Hodkovice nad Mohelkou, který má zájem kříž opravit.

Dne 16. června 2010 – na 13. schůzi Rady města Hodkovice n. M.:

192/10

Rada města ukládá panu Kadlecovi, vedoucímu HSO a paní Kosové, DiS. vedoucí SÚ, aby do 30. 6. 2010 předložili církvi jednoznačné stanovisko města o havarijním stavu kříže a vyzvali církev jako majitele nemovitosti k provedení opatření; jak k zabezpečení okolí kostela, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, kteří se zde pohybují, tak i k opatření, které zabrání možnému poškození objektu kostela. Následně budou činěny kroky k zajištění financování opravy.

Dne 30. června 2010 – na 14. schůzi Rady města Hodkovice n. M.:

192/10

Dne 30. 6. 2010 bylo ze strany stavebního úřadu zasláno církvi nařízení o provedení opatření k zabezpečení okolí kostela, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, kteří se zde pohybují, tak i k opatření, které zabrání možnému poškození objektu kostela. Ze strany hospodářsko – správního odboru byla již výzva církvi zaslána v dřívějším termínu.

Dne 25. srpna 2010 – na 15. schůzi Rady města Hodkovice n. M.:

192/10

Rada města projednala nové informace o stavu kříže na báni kostela sv. Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města bere na vědomí sdělení Římskokatolické farnosti Hodkovice nad Mohelkou, že kovový kříž byl provizorně zajištěn proti pádu, v okolí kostela byly umístěny výstražné cedule a na Magistrát města Liberec byla podána žádost o povolení opravy.

V dalších zápisech ze schůzí Rady města se objevuje už jen poznámka:

Nutné sledovat:

- stav kříže na kostele sv. Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou

Zmíněné provizorní zajištění provedli členové zdejšího oddílu horolezců, kteří kříž alespoň připevnili drátem, aby při případném pádu nedopadl až na zem a nezranil kolemjdoucí. Dlouhá doba, než došlo k nápravě, se promítnula na celkovém poškození. Kříž se svou vahou nakláněl čím dál víc. Zvětšující se poškození také znamenalo zvyšující se náklady na opravu.

Poznámka: Podobná situace nastala vloni na podzim v nedalekých Hejnicích. Tamní korouhev s makovicí se koncem srpna naklonila o 15 stupňů a listopadový silný vichr ji celou vyvrátil, takže zůstala viset jen na hromosvodu. Při opravě bylo bohužel zjištěno, že celá dřevěná konstrukce lucerny je napadená dřevokazným hmyzem a houbami. Důvodem mohlo být nedostatečné odvětrávání, protože tamní lucerna je „uzavřená“ zasklenými okny (v Hodkovicích je lucerna otevřená). Náklady na odstranění havarijního stavu se vyšplhaly až na 2,6 milionu korun, a protože nebylo možné v tak krátkém čase získat dotaci, museli hejničtí uspořádat sbírku.

Situace v Hodkovicích nad Mohelkou se začala měnit až na jaře 2020. Městské zastupitelstvo schválilo příspěvek města do regenerace památkové zóny (od ministerstva kultury), který byl letos poskytnut na opravu kříže. Příspěvek města musí činit 10 % z celkových nákladů na opravu kříže.

Na 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27. května 2020 na Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou, bylo projednáno:

Popis obnovy (Program regenerace MPZ – příspěvek města na opravu kříže na kostele sv. Prokopa, 24. března 2020):

Kostel sv. Prokopa má poškozený kříž na špici věže. Ten je nachýlený a hrozí jeho pád. Kříž bude demontován, ošetřen a vrácen zpět. Sejmuta bude i makovice, vyrobena její replika, která bude osazena na původní místo. K provedení je třeba rozkrýt i část střechy a opravit uchycení v krovu střechy. Předpokládá se částečná výměna hrotice a souvisejících prvků. Po úpravě bude krytina a plechování špice střechy věže uvedeno do původního stavu.

Celkové náklady na obnovu v roce 2020:

Celkové náklady na opravu kříže: 377.000,- Kč

Z toho:

· podíl vlastníka (Římskokatolická farnost Hodkovice nad Mohelkou) …... 151.000,- Kč

· požadovaný příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón …... 188.000,- Kč

· podíl města …... 38.000,- Kč

Po vyřízení administrativních záležitostí se mohlo přistoupit k praktické části opravy. Nejprve bylo potřeba rozhodnout, jakým způsobem se vytvoří přístup na vrchol věže. Nakonec se namísto stavby lešení zvolil rychlejší a jednodušší způsob pomocí vysokozdvižné plošiny.

Dne 2. září 2020 byl kříž s makovicí z kostela sejmut. Přitom se odhalila příčina naklonění kříže. Vrchlík makovice byl po dlouhých letech silně zkorodován a samotná makovice také nesla známky poškození (praskliny a roztržení). Vzniklými otvory dovnitř zatékalo, takže dřevěná hrotice („tyč“, na které je kříž nasazen) uhnila. Bylo nutné vyrobit repliku vrchlíku, která bude chránit vnitřek před opakováním stejné situace. Pan restaurátor Jan Nikendey makovici rozložil na jednotlivé díly, zbavil znečištění, vyrovnal deformace, vše zpětně sesadil a spojil pájením, povrchy opatřil ochranným nátěrem a barvou. Na vrcholový kříž nově zhotovil repliky záře, jejíž spoje pravděpodobně kdysi dávno zkorodovaly, jednotlivé kusy odpadly a ztratily se.

Pan Nikendey při restaurování objevil jednu zajímavost. Makovice byla na spodní straně středového pásu prostřelena. Podle velikosti otvoru šlo nejspíše o výstřel z pistole. Razance projektilu byla malá, protože kulka neprošla protější stranou. Podle úhlu muselo být vystřeleno v blízkosti věže. Nevíme, kdo a kdy zde střílel, nicméně se nabízí jedno období, kdy byly církevní stavby vyhledávány jako cíl pochybné zábavy. Existuje však i jiná možnost – na konci 2. sv. války bývaly kostelní věže obsazovány odstřelovači a pak se na ně soustředila palba osvobozeneckých vojsk. Restaurátoři se prý s průstřely makovic setkávají celkem často. Hodkovická městská kronika sice zmiňuje, že se v noci 12. května 1945 strhla prudká střelba proti hotelu (tj. „U Arcivévody Štěpána“) a soudilo se, že mohla pocházet z věže kostela nebo z některého domu na náměstí, ale nic nebylo zjištěno. A není ani zapsáno, zda se proti kostelu střílelo.

Podle dávné tradice se v makovici nacházel tubus s pamětními zápisy o dějinách a opravách kostela z let 1845, 1875 a 1935. V letošním roce přibyla nová pamětní schránka, do které vložil své zápisy pan farář P. Miroslav Maňásek z římskokatolické farnosti Hodkovice nad Mohelkou. Další zápisy o dějinách města i kostela vložili pro budoucí paměť členové Spolku rodáků a přátel Hodkovic.

V úterý 1. prosince 2020 byl opravený kříž s makovicí nasazen zpět na věž.

Ze záznamů se dozvídáme, že kříž s makovicí za dobu své existence spadl z kostelní věže dvakrát – za silných bouří 17. srpna 1875 a 3. února 1935. Ano, to jsou roky, kdy byly do makovice vloženy zápisy. Podobně je tomu s korouhví z radnice, která však spadla relativně „nedávno“. První pád korouhve máme zaznamenaný 18. dubna 1970, pak následovalo silné poškození při větrné vichřici 24. prosince 1991 (byla stržena část měděné masky, poté další vichřice 17. března 1992 obnažila vrchol věže úplně, a vzhledem k havarijnímu stavu radnice došlo na úplnou opravu střechy), a podruhé se korouhev ulomila 15. února 2012 kolem osmé hodiny ranní při silném větru ve sněhové vánici.

Zdá se, jako by měl hodkovický kostel pro tentokrát zajištěnu ochranu shůry, protože nakloněný kříž vydržel čekat na opravu téměř třicet let. Ale je na nás lidech, abychom se včas postarali o řádnou údržbu našich památek a nemuseli se bát, zda nám nespadnou na hlavu.

Obr. 3: Usazování kříže zpět na věž (foto: Markéta Khauerová)


Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
https://pratele–hodkovic.cz


Oprava kříže na věži kostela sv. Prokopa

1  Obraz kostelu pri pozaru 1806, autor: Alena Řičánková

1 Obraz kostelu pri pozaru 1806

 
2  kolaz historie nakloneho krize autor foto Jaroslav Cermak, autor: Jaroslav Čermák

2 kolaz historie nakloneho krize autor foto Jaroslav Cermak

 
3 1  usazování kříže na věž, autor: Ing. Markéta Khauerová

3 1 usazování kříže na věž

 
3 2  Usazování kříže na věž, autor: Ing. Markéta Khauerová

3 2 Usazování kříže na věž

 
3 3  Usazování kříze na věž, autor: Ing. Markéta Khauerová

3 3 Usazování kříze na věž

 
 
Vytvořeno 4.1.2021 15:13:58 | přečteno 408x | irena.libalova
load