Úvodní strana > Městský úřad > Městský úřad

Navigace

Městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Povinné informace

Základní informace o Městě Hodkovice nad Mohelkou a Městském úřadu Hodkovice nad Mohelkou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název:

Město Hodkovice nad Mohelkou

2. Důvod a způsob založení subjektu:

Město Hodkovice nad Mohelkou (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 23.11.1990. Město vykonává svou funkci podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je město základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Město je veřejnoprávní korporací , má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.


Město Hodkovice nad Mohelkou vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí:

 • při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
 • v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.


Město Hodkovice nad Mohelkou vykonává přenesenou působnost – na svém území vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony. Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí:

 • při vydávání nařízení města a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona
 • v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů

Orgány města Hodkovic nad Mohelkou: 

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a další pracovníci, kteří:
 • v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou záležitostí, které patří do působnosti jiného orgánu města
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti vykonává Krajský úřad Libereckého kraje v přenesené působnosti a Ministerstvo vnitra ČR. Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou je pověřeným obecním úřadem.


Zvláštní orgány města: 

3. Organizační struktura Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou


4. Kontaktní údaje (kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronické podání):
 • Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
  náměstí T. G. Masaryka 1
  463 42 Hodkovice nad Mohelkou

5. Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s., OP Liberec,
číslo účtu: 0984945399/0800
VS odpady: 1337 + číslo popisné nebo číslo evidenční
VS poplatek za psa: 1341
VS hrobové místo: 2111 + číslo hrobu

6. Identifikační číslo (IČ):  00262820

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00262820

Město Hodkovice nad Mohelkou je plátcem DPH.


8. Rozpočet


9. Žádosti o informace (postup, který musí povinný subjekt dodržet při vyřizování všech žádostí a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

I. obecná část

 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Město Hodkovice nad Mohelkou a jeho orgány (dále jen „povinný subjekt“) poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti.
 3. Zveřejněné informace o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 výše uvedeného zákona jsou vyvěšeny na místě veřejně přístupném v sídle povinného subjektu a jeho úřadovnách.
 4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím služby elektronických komunikací.
 5. V případě podání žádosti o poskytnutí informace písemně musí být z žádosti zřejmé:
  • kterému povinnému subjektu je určena,
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona,
  • fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, osobu oprávněnou nebo osobu zmocněnou za právnickou osobu jednat,
  • co je požadováno.

II. postup při vyřizování žádostí

 1. V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 2. Písemná žádost se podává na adresu: Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.
 3. Žádost lze podat do datové schránky Města Hodkovice nad Mohelkou IDDS: d6pb2ww, prostřednictvím elektronické podatelny: mu@hodkovicenm.cz, poštou nebo osobně v podatelně povinného subjektu (viz výše uvedená adresa).
 4. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti povinnému subjektu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, povinný subjekt sdělí žadateli do 7 dnů kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 5. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit nejvýše o 10 dní, závažné důvody jsou taxativně uvedeny ve výše uvedeném zákonu. Žadatel musí být o prodloužení lhůty prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 6. Povinný subjekt žádost posoudí a:
  1. Brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.
  2. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  3. V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží, a tuto zdůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.
  4. Je-li žádost bezvadná, poskytne informaci ve lhůtě podle části II. odst. 4.
 7. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v části I. bodu 5., případně, je-li podávána elektronicky, není podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu výše uvedeného zákona.
 8. Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.
 9. Povinnost poskytnout informaci se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 10. Povinný subjekt neposkytne informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajenou informaci, informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby.
 11. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, byť jen zčásti, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 12. V případě, že povinný subjekt bude požadovat za poskytnutí informace úhradu, je povinen její výši písemně oznámit žadateli, a to před poskytnutím informace.
 13. Poskytnutí informace, podmíněné postupem podle části II. bodu 13, je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. V případě podání stížnosti proti výši úhrady lhůta podle části II. bodu 4 neběží.

10. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu nebo stížnost, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

I. Odvolání

 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu může ten, jehož se odmítnutí poskytnutí informace týká, podat odvolání.
 2. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí u povinného subjektu na adrese:
  Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
  nám. T. G. Masaryka 1
  463 42 Hodkovice nad Mohelkou
 3. Odvolání lze podat do datové schránky Města Hodkovice nad Mohelkou IDDS: d6pb2ww, prostřednictvím elektronické podatelny: mu@hodkovicenm.cz, poštou nebo osobně v podatelně povinného subjektu (viz výše uvedená adresa).
 4. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.
 5. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem je spatřováno porušení výše uvedeného zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis osoby.
 6. Povinný subjekt je povinen předložit odvolání odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 7. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
 8. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu je možné domáhat se ochrany u soudu.

II. Stížnost

 1. Na postup při vyřizování žádosti o informace povinným subjektem lze podat stížnost.
 2. Stížnost lze podat pouze z důvodů taxativně uvedených:
  1. Žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci.
  2. Žadateli nebyla v zákonné nebo prodloužené lhůtě poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace.
  3. Žadateli byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo rozhodnuto o zbytku žádosti vydáním rozhodnutí o odmítnutí informace.
  4. Žadatel nesouhlasí s výší úhrady.
 3. Stížnost se podává písemně u povinného subjektu, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo marným uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle bodu 2.
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 5. Povinný subjekt je povinen předložit stížnost nadřízenému orgánu ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnost obdržel, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví.
 6. Nadřízený orgán o vyřízení stížnosti rozhodne ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena. 


11. Formuláře


12. Řešení nejrůznějších životních situací


13. Seznam právních předpisů

ikona souboruPřehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost města a městského úřadu

Jmenované zákony jsou k dispozici na Městském úřadu Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou


14.ikona souboru Sazebník náhrad za poskytování informací


15. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.


16. Organizace města
Organizace zřízené Městem Hodkovice nad Mohelkou

Vytvořeno 2.6.2021 8:09:26 - aktualizováno 7.1.2022 9:07:29 | přečteno 10128x | irena.libalova
load