Úvodní strana > Městský úřad > Právní předpisy obce

Navigace

Městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Petice, stížnosti, podněty

Zásady práce Města Hodkovice nad Mohelkou s peticemi, stížnostmi a podněty

Část I - Obecná ustanovení

Čl.1
Účelem této směrnice je zajistit přesnou evidenci a správné a včasné projednání a vyřízení:
a) peticí patřících do působnosti Města Hodkovice nad Mohelkou dle zákona č. 85/1990, o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen peticí)
b) návrhů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, komisí rady města a fyzických a právnických osob (dále jen podněty)
c) stížnostmi fyzických a právnických osob proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
d) ostatními stížnostmi fyzických a právnických osob (dále jen stížnost) nesouvisející se správním řízením dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
e) stížnostmi na postup při vyřizování žádostí o informace dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
a) Z podání peticí, podnětů a stížností musí být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje.
b) Petice musí splňovat podmínky, stanovené v zák. 85/1990 Sb., o právu petičním.
c) Nesmí být činěny žádné zákroky vůči tomu, kdo si podá stížnost, podnět nebo petici.
d) Vyřizování peticí, podnětů a stížností musí být rychlé, odpovědné a hospodárné.

Část II - Petice

Čl. 3
Přijímání a registrace peticí
a) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výborů a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v uvedené věci zastupovat. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena.
b) Petice přijímá podatelna a eviduje tajemník Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou (dále jen tajemník) po celou pracovní dobu. Příjem petice potvrdí pracovník podatelny písemně tomu, kdo ji podal. Příjem petice zaslané poštou potvrdí tajemník tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru do 5 dnů od data doručení.
c) Tajemník odpovídá za předání petice radě města na jejím nejbližším zasedání.
d) Nepatří-li věc, jíž se petice domáhá, do působnosti města, postoupí tajemník petici do 5 dnů od data doručení příslušnému orgánu a odesílatele o tom vyrozumí.

Čl. 4
Projednání a vyřízení petice
a) Projednání a vyřízení petice zabezpečuje rada města, která určí:
- odpovědného vedoucího pracovníka za vyřízení, případně garanta, týká-li se věc více odborů činnosti
- postup vyřízení
- termín předložení návrhu na řešení nebo vyřízení petice
- nasvědčuje-li obsah petice tomu, že byl spáchán trestný čin, postupuje rada města podle zvláštních předpisů (trestní řád-§ 8).
b) K odpovědi na petici je stanovena zákonná lhůta 30 dnů. V odpovědi musí být uvedeno stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Odpověď se zašle tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. Odpověď zajišťuje tajemník nebo odbor, který byl vyřízením petice radou určen. Kopie odpovědi se zasílá na vědomí radě města.

Část III - Podněty

Čl. 5
Přijímání a registrace podnětů
a) Podněty (návrhy a připomínky) mohou podat členové zastupitelstva města, předsedové a členové výborů zastupitelstva města, předsedové a členové komisí rady města a odborných pracovních skupin (dále jen výborů a komisí) a dále fyzické a právnické osoby. Za podnět se nepovažují petice a stížnosti.
b) Podněty mohou být vzneseny členy zastupitelstva města přímo na zasedání zastupitelstva města i ústně.
c) Výpisy podnětů, které vyplývají z činnosti výborů a komisí, zajišťují předsedové výborů a komisí, kteří je postupují tajemníkovi ke zpracování.
d) Ostatní podněty se podávají písemně nebo ústně do protokolu prostřednictvím příslušného odboru úřadu, který je postupuje tajemníkovi.
e) Podněty fyzických a právnických osob přijímá a eviduje tajemník. Pokud je podnět přijat na odboru, musí být postoupen tajemníkovi.
f) Tajemník odpovídá za registraci podnětů a jejich předložení radě města na jejím nejbližším zasedání.

Čl. 6
Projednání a vyřízení podnětu
a) Všechny podněty projednává a řeší rada města na návrh tajemníka. Rada určí zajištění vyřízení podnětu obdobně dle čl. 4 bod a).
b) Pro vyřízení podnětu je stanovena lhůta 30 dnů. Jde-li o podnět člena zastupitelstva města, vznesený na jednání zastupitelstva města, musí být podána zpráva o vyřízení podnětu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Část IV – Stížnosti na chování úředních osob či postup správního orgánu

Čl. 7
a) V souvislosti se správními řízeními vedenými na MěÚ Hodkovice nad Mohelkou dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají dotčené subjekty právo obracet se na tajemníka se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany.
Stížnosti na postup tajemníka řeší starosta.
b) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; nesmí ovlivnit výsledek řízení.
c) Stížnost lze zaslat písemně tajemníkovi, nebo podat ústně zde do protokolu. Ústní stížnosti jsou řešeny ihned, pokud to jejich povaha umožňuje. V případě nepříslušnosti MěÚ Hodkovice nad Mohelkou k vyřízení stížnosti v písemné formě ji tajemník předá orgánu, kterému přísluší, v případě ústní stížnosti odkáže na příslušný orgán.
d) Tajemník je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.
e) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení tajemníkovi. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
f) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, určí tajemník opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
g) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.
h) Tajemník vede přehled o počtu stížností, jejich oprávněnosti a dodržení lhůty k vyřízení. Tento přehled předkládá jednou ročně radě města na vědomí.

Část V – Ostatní stížnosti

Čl. 8
a) Ostatní stížnost je takové podání, které se netýká správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a kterým si subjekt stěžuje na určité skutečnosti, které jsou v působnosti orgánů Města Hodkovice nad Mohelkou . Za ostatní stížnost se nepokládají podání, které není město oprávněno řešit, podněty, petice a stížnosti dle správního řádu.
b) Ostatní stížnosti jsou přijímány v podatelně. Není-li ostatní stížnost předložena písemně, je tajemníkem pověřený pracovník povinen sepsat se stěžovatelem protokol. V protokolu se uvádí, kdo stížnost podává, kdo sepisuje protokol, datum sepsání protokolu a obsah stížnosti. Pod protokol se uvádějí podpisy stěžovatele a vyhotovitele protokolu.
c) Pokud je ostatní stížnost písemně podána na jiném pracovišti Města Hodkovice nad Mohelkou, je jeho vedoucí povinen stížnost předat tajemníkovi. V případě ústních stížností, které je vzhledem k jejich charakteru možno řešit operativně, vyřeší ostatní stížnost na místě přímo vedoucí příslušného odboru MěÚ či jím pověřený pracovník nebo vedoucí jiného pracoviště Města Hodkovice nad Mohelkou; záznam o stížnosti a jejím vyřešení se vede a předává tajemníkovi pouze tehdy, pokud o to stěžovatel požádá.
d) Všechny ostatní stížnosti fyzických a právnických osob jsou tajemníkem registrovány ihned po přijetí. Tajemník určí odbor, který bude stížnost vyřizovat, příp. stanoví postup vyřízení, součinnost s jinými odbory úřadu nebo orgány, termín vyřízení a zda má být stížnost vyřízena přímo (odpovědí odboru) či návrhem odpovědi.
e) V případě, že jde o anonymní stížnost, stanoví tajemník, zda se bude stížnost šetřit.
f) Stížnosti, které směřují proti tajemníkovi, řeší starosta města.
g) Pokud obsah stížnosti směřuje k činnosti orgánů města v samostatné působnosti, zajistí jeho projednání v orgánu města starosta nebo místostarosta.

Čl. 9
a) Lhůta pro vyřízení ostatní stížnosti činí 30 dnů. Na žádost odboru může tajemník výjimečně a v odůvodněných případech lhůtu prodloužit až na 60 dnů. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel informován.
b) Dodržení lhůt k vyřízení stížnosti sleduje odbor, který ji vyřizuje a tajemník.
c) Odbor, který je pověřen vyřízením stížnosti, si může vyžádat k šetření stížnosti součinnost stěžovatele a jiného odboru MěÚ Hodkovice nad Mohelkou.
e) Informace o vyřízení stížnosti zasílají odbory tajemníkovi, v příloze se zasílá kopie odpovědi na stížnost.
f) Tajemník vede přehled o počtu stížností, jejich oprávněnosti a dodržení lhůty k vyřízení. Tento přehled předkládá jednou ročně radě města na vědomí.

Čl. 10
Pokud je podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, projedná stížnost a rozhodne o ní starosta dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o tyto případy:
- žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti o poskytnutí informace
- informace nebyla poskytnuta nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti po uplynutí lhůty
- informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Část VI - Závěrečná ustanovení

Čl. 11
Zásady práce Města Hodkovice nad Mohelkou s peticemi, stížnostmi a podněty nabývají účinnosti dnem schválení radou města a tímto dnem se zároveň ruší Směrnice pro vyřizování stížností a peticí ze dne 01. 01. 1996.

Schváleno usnesením Rady města Hodkovice nad Mohelkou č. 115/06 ze dne 10. 05. 2006.

Antonín Samek
starosta města


V Hodkovicích nad Mohelkou 10. 05. 2006

Přehled počtu stížností, podnětů a petic a jejich oprávněnosti a dodržení lhůty k vyřízení:

Vytvořeno 10.11.2011 18:07:20 - aktualizováno 7.1.2022 9:08:23 | přečteno 5280x | Jiří Třísko
load