Úvodní strana > Městský úřad > Strategické a rozvojové dokumenty

Navigace

Městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Tři kroky pro město Hodkovice nad Mohelkou

ikona souboruLogolist, obrázek se otevře v novém okně

3 K + medvěd, obrázek se otevře v novém okně

Financováno  z OP LZZ, projekt Tři kroky pro město Hodkovice, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00059

Realizace projektu Tři kroky pro město Hodkovice
3K  je  ve  12/16

Zkratka má jednoduché vysvětlení: máme za sebou 12 měsíců z celkových 16, na které byl projekt Tři kroky pro město Hodkovice naplánován. Ještě nás čeká mnoho úkolů, které musíme splnit, ale dosavadní realizace probíhá velmi úspěšně a věřím, že vše s projektovým týmem zvládneme.

Nejprve bych Vás chtěla informovat, že došlo ke změně v obsazení projektového týmu. Pavel Arlt odjel na delší dobu do zahraničí a tak jeho práci od 1. 12. 2013 převzal a povede až k závěru Zbyněk Dostrašil.

Velmi dobrou zprávou pro občany Hodkovic je skutečnost, že zastupitelstvo města schválilo 16. 12., na svém posledním zasedání v loňském roce, rozpočet města na rok 2014. Schválený roční rozpočet (očekávané příjmy i plánované výdaje) bude brzy zveřejněn, aby měl každý občan informaci, jak hodlá vedení města hospodařit se společnými penězi.

V souvislosti se schvalováním rozpočtu se zastupitelé na pracovní poradě dohodli, že začátkem roku bude zadáno zpracování pasportů čili evidence stavu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně. Pasporty jsou důležitou pomůckou při plánování investic a oprav v roce 2014 i v letech následujících.

Zároveň byl zastupitelům předán návrh Akčního plánu na rok 2014 a na příštím zasedání by měl být schválen. Akční plán říká, co vše bychom chtěli během roku uskutečnit. Pro mnoho záměrů se samozřejmě musí splnit určité podmínky, například připravit projektovou dokumentaci nebo získat dotaci. Avšak bez určitého plánu bychom se museli vždy znovu dohadovat, co vše se má dělat a co má vlastně přednost.

V rozpočtu města je dále 200 000 Kč určeno do Grantového fondu města. Grantová komise připraví výzvu k předkládání projektů na rok 2014, výzvu předá ke schválení radě města a předpokládáme, že projekty bude možné předložit v únoru tohoto roku. Výzva a následně podpořené projekty budou zveřejněny v některém z dalších vydání Kulturního kalendáře.

***

Protože od zahájení projektu uplynul celý rok, dovolte mi, abych shrnula, co vše se v rámci projektu podařilo uskutečnit. Uvedu jen stručný přehled jednotlivých akcí, které jsou v projektu rozděleny do tří „klíčových aktivit“.

1. Strategické plánování rozvoje města:

 • pod vedením externího dodavatele se uskutečnila analýza různých oblastí života města a proběhla řada jednání pracovních skupin, na nichž se hodnotil současný stav, a navrhovaly potřebné akce do budoucna
 • uskutečnilo se anonymní dotazování mezi obyvateli města (průzkum mínění veřejnosti)
 • vznikl a byl schválen Strategický plán rozvoje města na 5-7 let
 • projektový tým zpracoval a předložil akční plán na r. 2014
 • uskutečnilo se třídílné školení ke komunitním metodám plánování rozvoje města

2. Optimalizace finančního řízení a správy majetku města:

 • získali jsme odbornou zprávu o finanční situaci města a možném výhledu do budoucna
 • zdokonalila se příprava ročního rozpočtu
 • vznikl grantový program města a první rok byly příspěvky organizacím poskytovány podle předem schválených a pevných pravidel
 • zabývali jsme se správou majetku města a podávali žádost o granty (např. dětské hřiště, mat. škola)

3. Zvyšování transparentnosti činnosti a zlepšení komunikace s veřejností:

 • došlo k inovaci webových stránek města
 • pro komunikaci s občany byl zaveden SMS systém
 • proběhlo školení ke komunikačním a prezentačním dovednostem
 • občané se mohli aktivně zúčastnit jak přípravy strategického plánu rozvoje, tak posuzování návrhu rozpočtu města

V prvním čtvrtletí proběhne komunikační audit města, nyní upřesňujeme zadání pro jeho zpracovatele. Jádrem auditu bude odborné posouzení toho, jak město a jeho části (odbory MěÚ a volené orgány) komunikují s občany a jak vyřizují jejich požadavky a potřeby.

Plánujeme také další školení pro zastupitele města a zaměstnance městského úřadu k otázkám financování potřeb města, k naplňování standardů tzv. dobré správy města, ke zvyšování transparentnosti samosprávy aj. 

Projekt jako celek by se však stěží mohl uskutečnit bez podpory ze strany rady města i jeho zastupitelstva. Projektový tým je sice iniciátorem řady větších i menších zlepšení v řízení města, avšak rozhodující slovo mají volené orgány.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám do roku 2014 za celý projektový tým 3K popřála vše dobré – dobré zdraví, dobré sousedy a také dobrou samosprávu města.

Za projektový tým Markéta Khauerová


Realizace projektu 3 K - co už máme hotovo a co nás čeká dál?

Dne 25. 7. 2013 byla na Ministerstvo vnitra ČR odeslána monitorovací zpráva o průběhu projektu, která popisuje a hodnotí zrealizované kroky.

KA 1

Připravili jsme a uskutečnili výběrové řízení na externího dodavatele návrhu SPR.

Připravili a uskutečnili jsme úvodní setkání se zastupiteli a občany města k přípravě SPR .

Konalo se školení zastupitelů a zaměstnanců MÚ; téma bylo „Komunitní metody plánování rozvoje města“ a toto šestihodinové školení bylo rozděleno do čtyř částí (30. 1., 10. 4., 15. 5. a 27. 5. 2013).

Od konce ledna do května 2013 probíhala opakovaně jednání tří tematických pracovních skupin (TPS) občanů, zastupitelů a zaměstnanců MÚ.

Byla ustavena řídící skupina k SPR (celkem 10 osob, schváleno Radou města) jako pomocný a kontrolní orgán pro přípravu SPR.

V březnu a dubnu 2013 se v rámci přípravy SPR uskutečnilo dotazníkové šetření. Celkem bylo získáno vyhodnotitelných 360 dotazníků.

Návrh SPR byl 5. 6. 2013 představen veřejnosti a občané mohli SPR doplnit o poslední připomínky.

SPR města Hodkovice n. M. schválilo zastupitelstvo města na jednání 26. června podle předloženého materiálu bez výhrad.

KA 2

Byla připravena grantová pravidla pro grantový fond (viz ZZRP).

Výzva k předkládání žádostí o grant byla zveřejněna 21. 3. a žadatelé mohli podávat své projekty do 15. 4. 2013. Celkem bylo podpořeno 26 projektů částkou 150 tis. Kč (celkové náklady projektů jsou za více než 730 tis. Kč).

Připravuje se zpráva o systému pořizování a správy majetku města a příspěvkových organizací, evidence majetku, revize, evidence pravidelných výdajů a největších výdajů z rozpočtu města.

Podařilo se projednat, že na webových stránkách města jsou zveřejňovány všechny platby dodavatelům (vyšší než 20 tis. Kč).

Probíhají přípravy pro zveřejnění podrobného rozpočtu města, informace z účetnictví apod.

Proběhla aukce energií pro občany města i městské organizace (spolupráce s firmou eCentre), což zaručuje další úspory nejen z rozpočtu města, ale i domácností.

Dva zastupitelé se zúčastnili školení „Inovativní financování pro samosprávy“.

Proběhla komunikace s firmou Cityfinance (Ing. Tesař) a je dohodnuto školení na téma poradenství v oblasti řízení rozpočtu, společnost Cityfinance dále zpracuje podrobnou analýzu hospodaření města, rozpočtový výhled a předloží nám zprávu o celkovém stavu financí.

KA3

Sestavení a práce dvou pracovních skupin – 1. Zveřejňování dodavatelů města a jeho organizací a 2. Čerpání rozpočtu a jeho zveřejnění na webu města.

Zlepšení jednání zastupitelstva města, využití projekční techniky.

Je založen samostatný odkaz na veřejné zakázky na webu města.

Město má chválenou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek.

Připravuje se nová verze rozpočtu, který bude v podrobnějším znění zveřejněn (vč. jeho čerpání). Bude tak zajištěna transparentní práce s rozpočtem.

Probíhaly přípravy na úpravu webových stránek města (např. bude vytvořena databáze uživatelů pro novinky na webu). Školení k úpravám webu bude v dalším monitorovacím období.

Byl vytvořen a spuštěn systém rozesílání SMS veřejnosti – informace/novinky z MÚ.

Podařilo se projednat a realizovat systém, kdy na webových stránkách města jsou zveřejňovány všechny platby dodavatelům (ceny nad 20 tis. Kč).

Probíhala jednání s dodavateli školení pro aktivitu A3 (školení plánujeme na podzim 2013).

A co nás čeká v nejbližším období?

V návaznosti na schválený Strategický plán rozvoje města zpracováváme další projektové listy a připravujeme akční plán pro rok 2014 – tedy aktivity, které zahrneme do přípravy rozpočtu města a které budou realizovány v příštím roce.

Společnost Cityfinance zpracovává zprávu o stavu hospodaření a finančním zdraví Města Hodkovice nad Mohelkou, která bude zastupitelům města představena na školení 17. 9. 2013 od 16 hod.

V podzimních měsících proběhne řada školení s různými tématy a bude probíhat intenzivní práce na sestavování rozpočtu pro rok 2014. Sledujte zprávy v kulturním kalendáři a na webu města o aktuálním dění v našem městě.

Markéta Khauerová

(za realizační tým projektu)


Tři měsíce Tří kroků pro Hodkovice nad Mohelkou

Od zahájení projektu Tři kroky pro Hodkovice nad Mohelkou uplynuly právě tři měsíce. Pojďme si je trochu shrnout.

Jak to vlastně začalo? V červenci 2012 podalo město žádost o grant na Ministerstvo vnitra. Tomu předcházela mnohotýdenní příprava a promýšlení projektu. K vyhodnocení žádostí došlo v listopadu. Bylo podáno celkem 164 projektů z měst a obcí celé ČR a ten náš byl vyhodnocen jako vůbec 7. nejlepší. Projekt se měl realizovat od prosince, ale protože na MV ČR na to nebyli připraveni, posunuli jsme zahájení na 1. ledna 2013.

Podle pravidel jsme měli do 30 dní od podpisu smlouvy s MV ČR získat první zálohu ve výši 302 tisíc Kč. To se bohužel nestalo a dodnes tyto peníze město nemá. Ale budou, MV ČR z toho již nemůže ustoupit, jen až asi v polovině dubna. Ach jo.

Projekt zahájil tzv. realizační tým (RT) ve složení M. Khauerová, O. Čepelka, J. Malý, P. Arlt (všichni zastupitelé) a S. Jäger (jako finanční manažer). Nedávno došlo ke změně, když J. Malého vystřídal P. Hanus.

A co se za ty první tři měsíce podařilo udělat, co se děje právě a teď a co můžeme očekávat v nejbližších týdnech?

Projekt je rozdělen do tří takzvaných klíčových aktivit a tak to vezmeme podle nich:

První aktivita se týká především přípravy, schválení a počáteční realizace strategického plánu rozvoje města (SPR). Ten se dá připravit jen svépomocí nebo naopak dodavatelsky „na klíč“ nebo kombinaci obojího. Zvolili jsme tu kombinaci a zvolili jsme dobře. Celým procesem plánování nás provádí Centrum pro komunitní práci střední Čechy, ale od počátku to dělá za plného zapojení zastupitelů a občanů města. Zahájili jsme „památným setkáním“ v ZŠ 30. ledna, kam přišlo 50 lidí, aby se dozvěděli víc a přispěli k diskusím o budoucnosti města. Následovaly zatím tři další schůzky tzv. tématických pracovních skupin (dohromady tedy 3x4 diskusí) a příští bude 24. dubna.

Proč je vlastně SPR důležitý? Protože – po dohodě s občany – určuje, na co se má město a tedy i jeho zastupitelstvo soustředit v několika dalších letech. Co důležitého postavit, co zařídit, čemu se věnovat. Také většina zastupitelů význam SPR pochopila a zúčastňují se jednání (všechna zveřejňujeme na www stránkách). Z 15 zastupitelů se šest zúčastnilo 3-4x a pět 1-2x. Bohužel čtyři se nezúčastnili žádného z 12 jednání o budoucnosti Hodkovic a já nerozumím tomu, proč (kromě dlouhodobé nemoci) nejsou u toho a proč nehovoří s občany, když jde o život v jejich městě.

Druhá aktivita v projektu se týká postupného zvyšování efektivnosti ve financování potřeb města a ve správě jeho majetku. Příkladem jsou ceny od dodavatelů plynu, elektřiny, telefonních služeb apod., s nimiž lze v současné době jednat o výrazném snížení ceny. Už jsme si to vyzkoušeli na dodávkách tepla do naší školy.

Prvním cílem v této aktivitě byla příprava a zahájení Grantového programu města. Slouží k jednotnému postupu při podpoře místních neziskových organizací a dosud ve městě neexistoval. Pracovní skupina, kterou jsme k této věci svolávali, připravila podklady, které pak schválilo zastupitelstvo. Nyní běží zájemcům o grant (dar) lhůta do 15. dubna, kdy musí předložit své žádosti, aby letos peníze získali.

Dalším krokem je zmapování současného stavu v evidenci majetku a využívání finančních prostředků v organizacích zřízených městem. To je například Mateřská škola, Bytové hospodářství nebo Technické služby. Mohli bychom dosáhnout úspor, které bychom pak využili ve prospěch rozvoje města, např. pro opravu chodníků nebo zateplení budov?

Ve třetí aktivitě jde o celkové zvýšení transparentnosti jednání městských orgánů a MÚ, o zvýšení komunikace s občany a o přiblížení k mezinárodnímu standardu ve veřejné správě, který má anglický název „good governance“.

V této klíčové aktivitě se nyní budeme zabývat vzhledem a uživatelským rozhraním webových stránek. Současně nabídneme občanům možnost zadat si svou e-mailovou adresu, na kterou budou automaticky rozesílány všechny aktuální informace, které se zveřejňují na webu města. Po dokončení bezdrátového rozhlasu to bude také informování prostřednictvím SMS zpráv. Přiblížíme všem občanům rozpočet a jeho průběžné čerpání, chceme zkrátka zajistit lepší informovanost občanů o dění ve městě.

Uskutečnily se rovněž nezbytné drobné nákupy. Například pro jednání zastupitelstva nyní slouží dataprojektor, kterým promítáme podklady pro zúčastněné zastupitele i pro občany.

Ačkoliv má tedy projekt za sebou jen první tři měsíce, vidíte z článků na www města nebo i z osobní účasti na akcích, že se Tři kroky mají k světu a že mohou přinést užitek zastupitelstvu, městskému úřadu a především občanům. Ale bez nich všech to samozřejmě nejde a proto jsme rádi, že přes tři stovky občanů vyplnilo nedávný dotazník a že se desítky lidí zúčastňují diskusních setkání k rozvoji města. Do práce se také postupně zapojují další zastupitelé a zaměstnanci MÚ. Hned 10. dubna odpoledne se s nimi uvidíme na školení, které se bude týkat zkušeností z podobné práce, jakou je příprava SPR.

M. Khauerová a O. Čepelka

(za realizační tým projektu)


Tři kroky pro město Hodkovice nad Mohelkou

Stručný popis projektu

Tři kroky pro město Hodkovice nad Mohelkou je název projektu, na nějž získalo město grant Ministerstva vnitra z Evropského sociálního fondu. Jeho hlavním cílem je pomoci zlepšovat úroveň řízení města, přípravu jeho rozpočtu, komunikaci s občany a podobně. Realizace projektu potrvá od ledna 2013 do dubna 2014 a jeho celkový rozpočet činí téměř 1,8 mil. Kč. Většinu nákladů (85%) hradí Evropský sociální fond.

Tři kroky znamenají tři hlavní aktivity, z nichž se projekt skládá: 1. příprava strategického plánu rozvoje města na 5-7 let, 2. zlepšování při financování potřeb města, přípravy rozpočtu apod. a také 3. rozšíření komunikace MÚ a volených orgánů města s občany. V projektu tedy jde o další zvyšování výkonnosti městského úřadu a transparentnosti jeho práce i práce volených orgánů, o zlepšení financování potřeb města, plánování jeho dalšího rozvoje a o zlepšení komunikace s občany. 

Řízením prací na projektu byla pověřena místostarostka Markéta Khauerová. Realizační tým dále tvoří Oldřich Čepelka, Stanislav Jäger, Pavel Arlt a Jan Malý. Avšak vycházíme z toho, že řešení dosavadních problémů a nalézání nových příležitostí pro město nesmí být věcí pouze několika osob či pouze zastupitelů a zaměstnanců Městského úřadu, nýbrž všech občanů, kteří k věci chtějí nebo mají co říci. 

Aktuální příklady toho, co právě probíhá:

Město dosud nemělo kompletní dlouhodobý, takzvaný strategický plán rozvoje, z něhož by bylo jasné, co vše by se mělo postavit, opravit, zajistit a jaké oblasti života města by se měly podporovat. Půjde například o problematiku městských komunikací, sportovních zařízení, školství,  ale i podmínek pro podnikání a volný čas Do přípravy plánu, která bude trvat do června, je však třeba co nejvíce zapojit všechny občany, kteří mají zájem o budoucnost města, a také představitele místních neziskových organizací (spolků) a firem.  První setkání s občany se konalo 30. ledna za účasti 50 lidí, další se uskuteční 25. února. 

Doposud také neexistoval grantový program čili jasná pravidla pro poskytování příspěvků sportovním, kulturním a dalším organizacím a spolkům. Návrh (který vzal v úvahu zkušenosti podobných měst, jakým je Stráž pod Ralskem nebo Hrádek nad Nisou) již byl připraven a projednává se. Zastupitelstvo města se jím bude zabývat již 13. února.

Úspory si slibujeme od zlepšeného způsobu výběrových řízení a objednávek na různé zboží a služby a od důsledného zveřejňování příslušných dokumentů. Také samotný rozpočet města by se mohl připravovat tak, aby přesněji a průhledněji odrážel všechny finanční potřeby.

Ve všech třech částech projektu mají městu pomoci i externí odborníci, kteří mají zkušenosti z podobných prací odjinud. Vždy však zajistíme, aby se na práci mohli podílet i všichni zastupitelé, zaměstnanci MÚ a příspěvkových organizací města a nakonec i sami obyvatelé, mají-li zájem na tom, jak se ve městě žije a bude žít. 

Běžným způsobem práce v projektu je činnost pracovních skupin, např. 3 - 10 lidí, kterých se daný problém týká, o tématiku se zajímají nebo k ní mají co říci. Tyto skupiny budou vznikat a zanikat podle potřeby. Něco bude trvat celé měsíce, něco třeba jen 14 dní.

Informace o probíhajících a chystaných akcí v rámci projektu naleznete na webových stránkách města, ale také v Kulturním kalendáři, ve vývěskách a hlavně přímo na setkáních pracovních skupin, kterých se účastníte. 

O. Čepelka

(za realizační tým projektu)

Příprava a zpracování strategického plánu rozvoje města

Strategický plán rozvoje je nástroj pro efektivnější nakládání s prostředky města. Smyslem plánu je definovat, kam chceme v rozvoji našeho města dojít, jaké kroky k tomu musíme učinit a co k tomu budeme potřebovat.
Plán připravujeme ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci v rámci projektu Tři kroky pro Hodkovice. Pokud má takový plán fungovat, je třeba, aby zohledňoval co nejširší spektrum námětů a podnětů. Proto budeme rádi, když se zapojíte do aktivit, které s jeho přípravou souvisejí, jedná se zejména o činnost pracovních skupin
a připravované dotazníkové šetření.


4.2.2013 14:08:26 | přečteno 5679x | irena.libalova | Celý článek
 

Finanční analýza

30.9.2013 16:13:47 | přečteno 4047x | irena.libalova | Celý článek
 

Akční plán města

5.3.2014 7:21:31 | přečteno 2599x | irena.libalova | Celý článek
 

Audit informační otevřenosti

5.5.2014 16:21:09 | přečteno 3227x | irena.libalova | Celý článek
 
Vytvořeno 21.1.2013 15:29:09 | přečteno 6041x | tana
load