Úvodní strana > Městský úřad > Volby

Navigace

Městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8. a 9. října 2021

Volby

Kontaktní osoby:

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb:

Irena Líbalová, vedoucí odboru správního a sociálního
tel. 485 145 353, 485 145 354, 607 931 524
e-mail: irena.libalova@hodkovicenm.cz

Voličské průkazy, seznamy voličů:

Renata Matějková, referent matriky a evidence obyvatel
tel. 458 145 353, 485 145 354, 725 416 887
e-mail: renata.matejkova@hodkovicenm.cz


Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen " PS Parlamentu ČR") rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. (pdf, 95 kB)

DNY VOLEB:

Pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích.  Hlasuje se  i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení. Každý volič může v týchž volbách hlasovat pouze jednou. 

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 9. října 2021 ihned po uzavření volebních místností.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit do PS Parlamentu ČR na území České republiky má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 9. října 2021, dosáhl věku nejméně 18 let.

Pro volby do PS Parlamentu ČR není přiznáno právo volit státním občanům jiných států (cizincům), přestože mají na území obce v ČR evidovaný pobyt.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do PS Parlamentu ČR je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. 

Dva dny přede dnem voleb, tj. ve středu 6. října 2021, obecní úřad seznam voličů v 16:00 hodin uzavře. Po uzavření stálého seznamu voličů již nemůže úřad provádět změny.

VOLEBNÍ OKRSKY:

Volební okrsek č. 1

Voliči s trvalým pobytem: ulice Lesní, Liberecká (část od křižovatky u zdravotního střediska směrem na Záskalí), Mánesova (čp. 493, 494, 527, 528, 529, 530), sídliště Podlesí, ulice Sametová, Smetanova, Tyršova a části obce Záskalí a Žďárek.

Volební okrsek č. 2

Voliči s trvalým pobytem: čp. 362, 363, 717 (Citeře), čp. 429 (Boženice), čp. 606 (lesní školka), ulice Česká, Českodubská, Dlouhý kopec, Dolánky, Duhová, Husova, J. A. Komenského, J. Hory, K. H. Borovského, Koněvova, Kostelní vrch, Krátká, Liberecká (část od křižovatky u zdravotního střediska směrem k náměstí), Luční, Malá strana, Mánesova (část rodinné domy), Mlýnská, Nádraží, Nádražní, Nad Školou, nám. T. G. Masaryka, Pelíkovická, Pod Letištěm, Poštovská, Pražská, Riegrova, Růžová, Rychnovská, Sokolská, Sportovní, Zahradní, a dále části obce Jílové a Radoňovice.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 6. října 2021 do 16:00 hodin.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče žadatele), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 1. října 2021 do 16:00 hodin. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

Volič s voličským průkazem může své volební právo ve dnech voleb uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, případně ve zvláštním volebním okrsku (v zahraničí).

HLASOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

HLASOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu členů OVK s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: renata.matejkova@hodkovicenm.cz  nebo irena.libalova@hodkovicenm.cz, nebo volejte na tel.: 485 145 353, 485 145 354, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ


HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději do úterý 5. října 2021, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech. 


Další informace naleznete na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje a také na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.


Ke stažení:Vytvořeno 15.7.2021 10:46:37 - aktualizováno 22.9.2021 14:25:40 | přečteno 1547x | irena.libalova