Program 6. ZM 2018

Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová změna č. 3
4. Přerozdělení finančních prostředků z loterií
5. Majetkoprávní záležitosti města:

6. Dodatek Smlouvy o dílo Sportovní hala + závěrečné vyúčtování
7. Zápis z jednání finančního výboru + protokol z kontroly
8. Informace z rady města
9. Zhodnocení volebního období 2014-2018 a poděkování zastupitelstvům
10. Diskuze
11. Závěr