Cena města - pokyny pro nominace a formulář ke stažení

Návrhy na udělení Ceny města lze předávat členům rady města a zastupitelstva města na předepsaném formuláři do 20. června 2023 prostřednictvím podatelny Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

Formulář je možné stáhnout níže nebo osobně vyzvednout na podatelně městského úřadu.


Poučení:

Dle usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou č. 77/16 ze dne 2. listopadu 2016 jsou pravidla pro udělení Ceny města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen "Cena města") následující:

Cena města  se uděluje, jako osobní ocenění města jejím žijícím občanům, kteří zde trvale žijí, zejména za ojedinělý přínos pro město. Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo na návrh rady města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na udělení Ceny města se podává písemně. Součástí návrhu na udělení Ceny města je řádné zdůvodnění návrhu na udělení této ceny. Cena města je udělována zejména:

  • Za aktivity mající vztah k městu, a to např. v oblasti umělecké, společenské, kulturní, sportovní, technické, podnikatelské nebo spolkové činnosti

  • Za činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenalo záchranu života občanů, jejich majetku, historických nebo kulturních hodnot města

  • Cena města může být udělena jedné osobě i vícekrát, maximálně však 1x ročně

  • Cena města bude udělena se souhlasem osoby, které má být Cena města udělena

  • Osobě, které byla udělena Cena města, může být uděleno i čestné občanství


Ke stažení: 

Návrh na udělení Ceny města 2023