Manévry domobrany v okolí Hodkovic

Na pohlednici s obrázkem Hodkovic, zaslané 26. srpna 1907 krejčovskému mistrovi Josefu Jozefovi z Hořic u Jičína, Husova třída čís. 12, je připsáno „Pozdrav z manévrů“.
Na druhé straně pohlednice je psáno:

Drazí rodiče!
Zaslaných 10 K jsem obdržel a děkuji. Jest zde mnoho velikých kopců a proto se nám v manévrech špatně vede. Nezapomeňte mi tedy prádlo a vše připraviti od neděle za týden jsem doma.

Váš Rudolf

Jak zjistila Martina Pelantová, bylo domobranci Rudolfu Jozefovi v době manévrů 23 let.

O manévrech v okolí Hodkovic se zmiňuje hodkovická kronika takto:

Při příležitosti manévrů a koncentrace vojska v okolí Hodkovic pobývala jeho císařská Výsost arcivévoda Friedrich jako nejvyšší velitel na inspekci domobrany po 3 dny v Hodkovicích a byl ubytován ve vile pana Maxe Blaschky. Večer při příjezdu byla jeho císařská Výsost přivítána na elektricky osvětleném nádraží jeho Jasností knížetem Alainem Rohanem, c. k. okresním hejtmanem dr. Rytířem von Steffkem a panem starostou Adolfem Kirchhofem a odjela hned nato do svého bytu. Spolky mu provedly pochodňový průvod a střelecká kapela zastaveníčko před vilou. Jeho císařská Výsost vyjádřila přítomnému panu starostovi a spolkům své potěšení a pověřila pana starostu, aby jim tlumočil jeho poděkování.
Následujícího dne jela jeho císařská Výsost na návštěvu ke knížeti Alainu Rohanovi na Sychrov a třetího dne se v hotelu U arcivévody Štěpána konalo galadiner, na něž byli pozváni nejvyšší přítomní důstojníci, c. k. okresní hejtman dr. Rytíř von Steffek, pan velkoprůmyslník Max Blaschka, pan starosta Adolf Kirchhof a pan děkan P. Jan Kara. Při této příležitosti předložil pan starosta jeho císařské Výsosti prosbu o posádku domobrany. Když skončila hostina, odjela jeho císařská Výsost povozem do Českého Dubu a pan starosta Adolf Kirchhof provázel jeho Výsost až na hranice města, kde se jeho císařská Výsost rozloučila a vyjádřila se s největší spokojeností o svém pobytu v Hodkovicích.
Na památku na tuto vznešenou návštěvu podepsala jeho císařská Výsost milostivě pamětní list, který byl zavěšen v zaskleném rámu v radničním sále.
Tolik hodkovická kronika.

Tento pamětní list se nezachoval, ale arcivévoda Friedrich se zapsal do pamětní knihy Osevního spolku, takže jeho podpis se v hodkovických archiváliích dochoval (obr. č. 3).

Manévry u Hodkovic se týkaly domobrany – co je to vůbec domobrana?
Domobrana (rezervní armáda) je součást vojska (armády) povolávaná do zbraně pouze v době války. Za Rakouska-Uherska se domobrana skládala z mužů ve věku 19-42 let, rozdělených do 24 tříd od nejmladších po nejstarší.
Domobranec Rudolf Jozef byl tedy v 5. třídě zařazení.

Rád bych poděkoval panu Petru Bočkovi za laskavé zapůjčení pohlednice Hodkovic se vzkazem Rudolfa Jozefa.


František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic