Program 3. ZM 2020

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové opatření č. 1 – informace
 4. Rozpočtové opatření č. 2
 5. Informace k očekávaným propadům v příjmech obcí
 6. Schválení účetní závěrky
  1. 6 a) Účetní závěrka 2019.doc
  2. 6 b) FIN 2019.pdf
  3. 6 c) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019.pdf
  4. 6 d) Hlavní kniha 2019.pdf
  5. 6 e) Příloha k 31.12.2019.pdf
  6. 6 f) Inventarizační zpráva 2019.pdf
  7. 6 g) rozvaha .pdf
 7. Schválení závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
  za rok 2019
  1. 7 a) Závěrečný účet 2019 - návrh.docx
  2. 7 b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2019.pdf
  3. 7 c) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019.pdf
  4. 7 d) Rozvaha k 31.12.2019.pdf
  5. 7 e) Příloha k 31.12.2019.pdf
  6. 7 f) FIN 2019.pdf
 8. Majetkoprávní záležitosti města
  1. 8 a) kupní smlouva Liberecký kraj p.č. 1036 v HnM.pdf
  2. 8 b) KSSLK_3165_2020.pdf
   1. 8 bb) mapa.pdf
  3. 8 c) Žádost o odkup pozemku p. č. 2794 v . ú. Hodkovice n. M.pdf
  4. 8 d) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 3722_1 v k. ú. Záskalí.pdf
  5. 8 e) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 3724 v k. ú. Záskalí.pdf
  6. 8 f) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 919 v k. ú. Hodkovice n. M.pdf
 9. Smlouva o dílo – KD střechy
 10. Spolupráce s Linkou bezpečí
 11. Program regenerace MPZ – příspěvek města na opravu kříže na kostele sv. Prokopa
 12. Obecně závazná vyhláška 01/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 13. Obecně závazná vyhláška č. 02/2020 o nočním klidu
 14. Koncepce rodinné a seniorské politiky na období 2020 – 2026
 15. Návrh na udělení ceny města Hodkovice nad Mohelkou
 16. Zařazení území obce do územní působnosti MAS
 17. Informace o provedených opatřeních v době krizového stavu
 18. Delegování na valnou hromadu SVS
  1. 18 a) Pozvánka_VH_180620_včetně příloh.pdf
   1. 18 aa) SVS_TP_MABE_896_2020.pdf
 19. Informace z rady města
 20. Diskuze
 21. Závěr