Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 18. listopadu 2020 od 18:00 hodin v městském kině.
Všichni účastníci včetně veřejnosti musí být vybaveni rouškou. Dezinfekce bude připravena před vstupem do jednací síně.
Těšíme se na Vaši účast!


Pozvánka

Program: 

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 3. Rozpočtové opatření č. 6

 4. Návrh rozpočtu města na rok 2021

 5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2020

 6. Rozdělení výnosu z VHP

 7. Majetkoprávní záležitosti města 

  a) Koupě pozemku p. č. 960 v k. ú. Záskalí
  b) Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu – p. č. 518, 519, 520 v k. ú. Hodkovice n. M. – ČEZ – BIMONTsituace
  c) Kupní smlouva – 1/12 podíl na pozemku p. č. 2852 v k. ú. Hodkovice n. M.
  d) Kupní smlouva – 1/12 podíl na pozemku p. č. 2852 v k. ú. Hodkovice n. M.

 8. Zubní souprava, rentgen OPG

  a) Cenová nabídka Fischer dental.pdf
  b) Hodnocení nabídky.pdf
  c) Kupní smlouva - Město Hodkovice nad Mohelkou.pdf

 9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunitních odpadů na území města Hodkovice n. M.

 10. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o poplatku za komunální odpad

 11. Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územního plánu

 12. Jednání finančního výboru ze dne 5. 10. 2020 a 21. 10. 2020, kontrola plánu činností za r. 2020

 13. Důvodová zpráva ZM - žádosti o dotaci MMR.docx - bude přidáno do programu

 14. Mimořádné odměny 2020.docx - bude přidáno do programu

 15. Informace z rady města

 16. Diskuze

 17. Závěr