Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice

Starostka města Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce:Vedoucí úřadu – tajemník/tajemnice Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou


Předpokládaný termín nástupu: 1. srpna 2021, případně dle dohody

Druh vykonávané práce: tajemník pověřeného obecního úřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a současně vedoucí úřadu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce: Hodkovice nad Mohelkou a správní obvod pověřeného obecního úřadu

Předpoklady:

Další požadavky:

Platové zařazení:  11. platová třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb., v platném znění

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 
Lhůta pro podávání přihlášek: do 31. května 2021 do 16,00 hod.

Místo a způsob podání přihlášky: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou (adresa uvedena níže) nebo poštou; obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Neotvírat - Výběrové řízení – tajemník městského úřadu“

Adresa pro podávání přihlášek:

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Kontaktní osoba pro podrobnější informace:

Ing. Markéta Khauerová, starostka města (tel. 485 145 353, mobil 724 180 084)
nebo Bc. Ivana Brychcíová, tajemnice MěÚ (tel. 485 145 353, mobil 603 180 979)

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost odmítnutí všech přihlášených zájemců.


V Hodkovicích nad Mohelkou dne 29. dubna 2021


Ing. Markéta Khauerová
starostka města