Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 8. září 2021 od 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. Těšíme se na Vaší účast!

Pozvánka 5. ZM

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtové opatření č. 4/2021 – info

4. Rozpočtové opatření č. 5/2021

5. Majetkoprávní záležitosti města

a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení inženýrské sítě SVS Teplice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace J. A. Komenského – stavba LI 017 056

b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby –  umístění zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

c) Dodatek Smlouvy o dílo č. 5 se společností FIREO s.r.o. – rekonstrukce střechy KD - přesunuto viz bod 7.

d) Nabídka pozemek p. č. 688 v k. ú. Záskalí - ÚZSVM

e) Koupě části pozemku p p č. 3298 v k. ú. Hodkovice – V. S.

f) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s. – komunikační vedení a zařízení

g) Kupní smlouva – pozemek p. č. 905, vč. č. ev. 16

h) Postup převodu pozemku u č. p. 544 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou

6. Smlouva o spolupráci při realizaci akce Rekonstrukce silnice Jílové – Liberecký kraj, SVS město

7. Dodatek Smlouvy o dílo č. 5 se společností FIREO s.r.o. – rekonstrukce střechy KD

8. Dodatek Smlouvy o dílo č. 1 se společností FIREO s.r.o. – zateplení dvoupodlažní části

9. Zajištění vlastního podílu z dotačního programu Kabina 2021

10.  Dohoda o provedení práce - zastupitel

11.  Informace z RM

12. Diskuse