Zrušeno!!!! Veřejné projednání návrhu územního plánu Hodkovice nad Mohelkou

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, na základě zadání územního plánu Hodkovice nad Mohelkou pořídil v souladu s § 50 odst. (1) stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Hodkovice nad Mohelkou a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. (1) stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu Hodkovice nad Mohelkou se koná

v pondělí 16. května 2022 od 16 hodin v městském kině Hodkovice nad Mohelkou, Pražská č. p. 179, Hodkovice nad Mohelkou.

Do návrhu je možné nahlížet u pořizovatele - Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I – Staré Město, ve 3. patře budovy radnice v kanceláři č. 302, na Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou nebo formou umožňující dálkový přístup: https://www.liberec.cz/hodkovice-nad-mohelkou/novy-UP/


Oznámení o ZŘ o územním plánu Hodkovice nad Mohelkou