Poplatek ze psů v Hodkovicích nad Mohelkou

Místní poplatek ze psů

Základní informace k životní situaci

Poplatníkem je fyzická osoba i právnická osoba, která je držitelem psa

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník, který je držitelem psa

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle OZV města Hodkovice nad Mohelkou č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlásíte se k poplatku za psa (příloha č. 1), případně odhlásíte psa (příloha č. 2)

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, odbor správní a sociální, budova radnice, 1. patro, č. dveří 2

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, odbor správní a sociální - Jana Mizerová, referent správy daní a poplatků, budova radnice, 1. patro, č. dveří 2

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti (viz. příloha č. 1)

Oznámení zániku poplatkové povinnosti (viz. příloha č. 2)

Odbor správní a sociální, budova radnice, 1. patro,  č. dveří 2

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku dle OZV č. 3/2019, čl. 4

Splatnost poplatku dle OZV č. 3/2019, čl. 5, do 31. 03. běžného roku

Úhradu lze provést v hotovosti nebo kartou v pokladně města, budova radnice, 1. patro, č. dveří 2 nebo převodem z účtu, případně poštovní poukázkou

Bankovní spojení – č. ú. 0984945399/0800, VS 1341

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle OZV č. 3/2019, čl. 3 – do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti nebo změny

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Držitel psa

Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

Oznamovací povinnost dle OZV č. 3/2019 do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti nebo změny

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním na adresu pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem - elektronickou poštou na podatelnu města mu@hodkovicenm.cz
nebo do datové schránky města ID: d6pb2ww

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 3/2019

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

OZV č. 3/2019, čl. 8 – včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Další informace

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, odbor správní a sociální, budova radnice, 1. patro, č. dveří 2, tel. 485 145 353

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní a sociální

Kontaktní osoba

Jana Mizerová, referent správy daní a poplatků
tel. 485 145 353, mobil: 731 014 772, e-mail: mizerova.jana@hodkovicenm.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27. 1. 2021

Popis byl naposledy aktualizován

27. 1. 2021

Datum konce platnosti popisu

Není stanoven

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přílohy ke stažení: